Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc...

I. Thông tin chung về đề tài1. Tên đề tài: Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc xây dựng khung pháp luật của...

Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Nghiên cứu địa tầng phân tập (Sequence stratigraphy)...

1. Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Trần Nghi 2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 3. Cơ quan chủ...

Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Nghiên cứu các giải pháp pháp lý nhằm...

I. Thông tin chung về đề tài1. Tên đề tài:“Nghiên cứu các giải pháp pháp lý nhằm đấu tranh bảo vệ chủ quyền của...

Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Xây dựng cơ sở pháp lý cho việc...

I. Thông tin chung về đề tài1. Tên đề tài, mã số: “Xây dựng cơ sở pháp lý cho việc đánh giá và đòi...

Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý...

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thế Tưởng2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển...

Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN “Quy định của pháp luật Việt Nam về quy...

I. Thông tin về Đề tài 1. Tên Đề tài: Quy định của pháp luật Việt Nam về quy chế pháp lý của các vùng...

Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN “Quy chế pháp lý của khu vực biên giới...

I. Thông tin về Đề tài 1. Tên Đề tài: Quy chế pháp lý của khu vực biên giới quốc gia trên biển Mã số: CB.04.23 2....

Đề tài cấp Bộ “Ký kết và thực hiện các Hiệp định về hợp...

Tên đề tài: Ký kết và thực hiện các Hiệp định về hợp tác nghề cá – thách thức và triển vọngMã số: QD.07.40. Cơ...

Đề tài NCKH cấp ĐHQG “Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển,...

I. Thông tin về Đề tài1. Tên Đề tài: “Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong luật quốc tế hiện...

Đề tài NCKH trọng điểm cấp Nhà nước thuộc chương trình KC.09/11-15 giai đoạn...

Viện NCKH Biển và Hải đảo đang chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm Cấp Nhà nước thuộc Chương...

Bài mới