Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Nghiên cứu các giải pháp pháp lý nhằm...

I. Thông tin chung về đề tài1. Tên đề tài:“Nghiên cứu các giải pháp pháp lý nhằm đấu tranh bảo vệ chủ quyền của...

Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Cơ sở khoa học về vấn đề khai...

1. Tên đề tài, mã số: Cơ sở khoa học về vấn đề khai thác chung trong luật biển quốc tế và thực tiễn...

Đề tài cấp Bộ “Ký kết và thực hiện các Hiệp định về hợp...

Tên đề tài: Ký kết và thực hiện các Hiệp định về hợp tác nghề cá – thách thức và triển vọngMã số: QD.07.40. Cơ...

Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN “Quy chế pháp lý của khu vực biên giới...

I. Thông tin về Đề tài 1. Tên Đề tài: Quy chế pháp lý của khu vực biên giới quốc gia trên biển Mã số: CB.04.23 2....

Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Xây dựng cơ sở pháp lý cho việc...

I. Thông tin chung về đề tài1. Tên đề tài, mã số: “Xây dựng cơ sở pháp lý cho việc đánh giá và đòi...

Viện NCKH Biển và Hải đảo đang chủ trì thực hiện Đề tài nghiên...

I. Thông tin về Đề tài 1. Tên Đề tài: Quy chế pháp lý của cảng biển Việt Nam Mã số: CB.04.22 2. Chủ trì Đề tài:...

Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc...

I. Thông tin chung về đề tài1. Tên đề tài: Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc xây dựng khung pháp luật của...

Đề tài NCKH cấp ĐHQG “Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển,...

I. Thông tin về Đề tài1. Tên Đề tài: “Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong luật quốc tế hiện...

Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN “Quy định của pháp luật Việt Nam về quy...

I. Thông tin về Đề tài 1. Tên Đề tài: Quy định của pháp luật Việt Nam về quy chế pháp lý của các vùng...

Đề tài NCKH trọng điểm cấp Nhà nước thuộc chương trình KC.09/11-15 giai đoạn...

Viện NCKH Biển và Hải đảo đang chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm Cấp Nhà nước thuộc Chương...

Bài mới