Đề tài NCKH cấp ĐHQG “Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong luật quốc tế hiện đại và việc vận dụng đối với Việt Nam” (QGTĐ.12.18)

0
605
I. Thông tin về Đề tài1. Tên Đề tài: “Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong luật quốc tế hiện đại và việc vận dụng đối với Việt Nam”

2. Mã số: QGTĐ.12.18

3. Cơ quan chủ quản Đề tài: Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

4. Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Nguyễn Bá Diến

5. Thời gian thực hiện: 2012 – 2013

6. Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

 

II. Mục đích và nội dung nghiên cứu của Đề tài

1. Mục đích nghiên cứu của Đề tài

Đề tài “Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong luật quốc tế hiện đại và việc vận dụng đối với Việt Nam” – Mã số QGTĐ.12.18 thuộc đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN, được triển khai nghiên cứu với mục tiêu chủ yếu là:

          – Về mặt lý luận: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong luật quốc tế hiện đại; hệ thống hóa và phân tích các quy định của pháp luật quốc tế về các phương thức giải quyết tranh chấp đã và đang được áp dụng trong quan hệ quốc tế, đặc biệt các tranh chấp về biển, đảo. Trên cơ sở đó, xây dựng mô hình lý luận về cơ chế giải quyết tranh chấp biển, đảo và đề xuất giải pháp cho Việt Nam trong việc vận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế nhằm đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.

          – Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn giải quyết tranh chấp biển, đảo của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam, với phương pháp luận so sánh, tổng hợp, phân tích và đánh giá, nhằm đưa ra những cơ sở thực tiễn mà Việt Nam có thể áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo với các quốc gia hữu quan trên Biển Đông.

          – Về mặt lập pháp: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần vào việc tiếp tục thúc đẩy và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là hệ thống pháp luật về biển, đảo; tạo lập những điều kiện và cơ sở pháp lý cần thiết nhằm hỗ trợ việc giải quyết thỏa đáng các tranh chấp biển, đảo giữa Việt Nam với các nước cũng như hoạt động xác lập và thực thi chủ quyền , quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển.

2. Nội dung nghiên cứu của Đề tài

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, đề tài đã triển khai nghiên cứu ba nhóm nội dung chính được kết cấu theo ba phần như sau:

Phần I: Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong luật quốc tế hiện đại .

          Trong phần này, đề tài luận giải những vấn đề lý luận về cơ chế giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế hiện đại và đưa ra mô hình lý luận về cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo.

 Phần II: Thực tiễn sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp biển, đảo của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam.

          Trong phần này, đề tài nghiên cứu thực tiễn giải quyết tranh chấp, các án lệ điển hình về giải quyết tranh chấp biển, đảo của các quốc gia trên thế giới, nghiên cứu thực tiễn giải quyết tranh chấp biển, đảo giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Biển Đông. Trên cơ sở đó, đề tài đánh giá, đưa ra những cơ sở thực tiễn mà Việt Nam có thể áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo với các quốc gia hữu quan.

Phần III: Giải pháp cho Việt Nam trong việc vận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo nhằm đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông.

          Trong phần này, đề tài đề xuất giải pháp, phương án pháp lý cần thiết cho hoạt động sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế để giải quyết các tranh chấp chủ quyền đối với các vùng biển và hải đảo ở Biển Đông.

          Khi tiến hành nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các cách tiếp cận truyền thống và hiện đại như: tiếp cận hệ thống, tiếp cận so sánh…Đồng thời , đề tài đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hóa…nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về chủ đề nghiên cứu.