Chức năng, Nhiệm vụ

1. Thực hiện các nghiên cứu và các dự án nghiên cứu liên quan đến luật biển, các vấn đề hàng hải/biển, các vấn đề lãnh thổ trên các khía cạnh pháp lý, chính trị, chiến lược, kinh tế, xã hội, lịch sử và kỹ thuật ở Biển Đông và ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

2. Đưa ra các đề xuất, khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách của nhà nước, tổ chức công về các vấn đề quốc gia, đặc biệt là các vấn đề biển/hàng hải và các vấn đề lãnh thổ.

3. Cung cấp thông tin, tham mưu cho các cấp lãnh đạo, cơ quan Nhà nước về định hướng, chiến lược, kế hoạch quản lý biển và hải đảo ở Biển Đông và khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương; cung cấp ý kiến ​​chuyên gia khi cần thiết hoặc khi được yêu cầu.

4. Đào tạo và bồi dưỡng kiến ​​thức về luật biển, luật quốc tế, chính sách và chiến lược biển/hàng hải thông qua các hoạt động xây dựng năng lực như các hoạt động giảng dạy và đào tạo cho các quan chức chính phủ, các tổ chức và cá nhân quan tâm.

5. Thực hiện, tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại, tọa đàm, hội thảo, hội nghị, cuộc họp chuyên đề liên quan đến luật biển, các vấn đề biển/hàng hải và các vấn đề lãnh thổ ở Biển Đông và ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

6. Thực hiện, tạo điều kiện và cung cấp các ấn phẩm thường xuyên và/hoặc định kỳ hoặc cung cấp các thông tin liên quan về các vấn đề biển/hàng hải và các vấn đề lãnh thổ.

7. Liên kết, hợp tác và cộng tác với các viện, trung tâm, tổ chức và các cơ quan khác có cùng mục tiêu.