Cơ cấu Tổ chức

Ban Lãnh Đạo
 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện, Phó Viện trưởng: GS.TS. Nguyễn Bá Diến
 

Viện trưởng: TS.LS. Nguyễn Bá Cường