Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Nghiên cứu địa tầng phân tập (Sequence stratigraphy) các bể trầm tích sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn nhằm đánh giá tiềm năng khoáng sản” (KC.09.20/06-10)

0
1174

1. Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Trần Nghi

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

– Viện Dầu khí Việt Nam

– Viện Địa chất

– Viện Địa chất và Địa vật lý biển

5. Mục tiêu thực hiện:

1. Xác định được mối quan hệ của hệ thống trầm tích, lịch sử phát triển và kết quả đối sánh các hệ thống địa tầng phân tập giữa các bể trầm tích;
2. Đánh giá được triển vọng khoáng sản của các hệ thống địa tầng phân tập

6. Các sản phẩm chính:

1. Các mặt cắt địa tầng phân tập theo thang thời địa tầng và đường cong dao động mực nước biển.
2. Hệ thống các phân vị địa tầng phân tập của 3 bể trầm tích:
3. Các sơ đồ đối sánh các phân vị địa tầng phân tập của 3 bể trầm tích và với các phân vị thạch địa tầng, sinh địa tầng đã công bố trước đây.
4. Bản đồ, sơ đồ phân bố một số phân vị địa tầng phân tập cho từng bể tỷ lệ 1/500.000 và 1/200.000 cho một số vùng có tiềm năng khoáng sản.

7. Thời gian thực hiện: 01/04/2008 – 01/12/2010