Đề tài NCKH cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý và phân vùng quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt Nam” (KC.09.27/06-10)

0
1035
1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thế Tưởng2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững

 

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

– Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế

– Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

– Cục Bảo vệ môi trường

– Viện Dầu khí Việt Nam

– Trung tâm Hải văn

– Trung tâm trắc địa bản đồ biển

– Hội trầm tích Việt Nam

– Hội Địa chất biển

5. Mục tiêu thực hiện:

– Có được cơ sở khoa học và pháp lý phục vụ phân vùng quản lý tổng hợp ven bờ biển;
– Phân vùng quản lý tổng hợp ven bờ biển Việt Nam

6. Các sản phẩm chính:

– Luận chứng về cơ sở khoa học và pháp lý phục vụ phân vùng ven bờ biển Việt Nam được các cơ quan quản lý chấp nhận
– Bộ tư liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và kinh tế xã hội vùng ven bờ biển Việt Nam và hồ sơ phục vụ phân vùng quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt Nam.
– Bản đồ phân vùng tỷ lệ 1 : 1.000.000 trên phạm vi toàn vùng ven bờ biển Việt Nam và tỷ lệ 1 : 500.000 cho các vùng trọng điểm Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

7. Thời gian thực hiện: 01/04/2008 – 01/12