Dự án: Điều tra, khảo sát hệ thống tài liệu bằng chứng lịch sử về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

0
503
1. Tên Dự án: “Điều tra, khảo sát hệ thống tài liệu bằng chứng lịch sử về chủ quyền biển, đảo Việt Nam”
2. Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông
3. Tổ chức thực hiện: Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam) phối hợp cùng Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông)
4. Thời gian thực hiện: 2013
5. Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc
6. Mục tiêu tổng quát của Dự án: Tổng hợp Thông tin, thống kê danh mục những tài liệu bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông nhằm phục vụ các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tập hợp ý kiến đánh giá về thực trạng hệ thống tài liệu đồng thời nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác sưu tầm hệ thống tài liệu bằng chứng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở trong và ngoài nước…