Đề tài cấp Bộ “Ký kết và thực hiện các Hiệp định về hợp...

Tên đề tài: Ký kết và thực hiện các Hiệp định về hợp tác nghề cá – thách thức và triển vọngMã số: QD.07.40. Cơ...

Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN “Quy định của pháp luật Việt Nam về quy...

I. Thông tin về Đề tài 1. Tên Đề tài: Quy định của pháp luật Việt Nam về quy chế pháp lý của các vùng...

Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN “Quy chế pháp lý của khu vực biên giới...

I. Thông tin về Đề tài 1. Tên Đề tài: Quy chế pháp lý của khu vực biên giới quốc gia trên biển Mã số: CB.04.23 2....

Viện NCKH Biển và Hải đảo đang chủ trì thực hiện Đề tài nghiên...

I. Thông tin về Đề tài 1. Tên Đề tài: Quy chế pháp lý của cảng biển Việt Nam Mã số: CB.04.22 2. Chủ trì Đề tài:...

Bài mới