Viện trưởng – Tiến sĩ Nguyễn Hùng Cường tham gia các hoạt động trong...

Thăm Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Thăm căn cứ Hải quân Hoa Kỳ

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo –...

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo đã tiến hành đại hội...

Bài mới