Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo tham gia Hội nghị Sử học toàn quốc lần thứ nhất về lãnh thổ quốc gia với chủ đề: “Nghiên cứu chủ quyền quốc gia lãnh thổ theo định hướng tiếp cận toàn bộ và toàn diện của lịch sử Việt Nam”.

0
12

Ngày 15 tháng 6 năm 2024, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Sử học toàn quốc lần thứ nhất về lãnh thổ quốc gia với chủ đề: “Nghiên cứu chủ quyền quốc gia lãnh thổ theo định hướng tiếp cận toàn bộ và toàn diện của lịch sử Việt Nam”. Ban lãnh đạo Viện gồm GS.TS. Nguyễn Bá Diến – Chủ tịch Hội đồng Viện; TS. Nguyễn Bá Hùng Cường – Viện trưởng, đã tham gia Hội nghị và đóng góp 02 tham luận: “NGUYÊN TẮC CHIẾM HỮU THỰC SỰ TRONG LUẬT QUỐC TẾ VÀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRÊN HAI QUẦN ĐẢO (VÙNG ĐẢO) HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA” và “XÁC LẬP ĐƯỜNG CƠ SỞ CỦA VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ”.