Sách chuyên khảo “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế”

0
642

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá DiếnNhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 418tr.

Quyết định xuất bản số: 516LK-XH/QĐ-NXBĐHQGHN

Viêc hội nhập sâu hơn vào các quá trình kinh tế quốc tế đối với Việt Nam là yêu cầu bắt buộc của thời đại. Đây còn là yêu cầu nội tại, tự thân của Việt Nam, là một trong những nhiệm vụ chiến lược cấp bách và có tầm quan trọng hàng đầu hiện nay của Nhà nước ta. Trong các thiết chế kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt là ASEAN và WTO, Sở hữu trí tuệ luôn có vai trò đặc biệt quan trọng và giữ vị trí trung tâm. Xét trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, và xem quyền SHTT là động lực thúc đẩy kinh tế thương mại và văn hóa – xã hội thì việc bảo hộ quyền SHTT là một chiến lược đúng đắn nhằm bảo đảm phát triển bền vững, nhất là đối với Việt Nam-một nước đang ở trình độ phát triển thấp. Đồng thời, các quy tắc và chuẩn mực pháp lý trong các cam kết quốc tế đa phương và song phương về SHTT cũng định ra những quy trình, nội dung, thể thức thực hiện việc bảo hộ quyền SHTT hết sức nghiêm ngặt trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của thương mại quốc tế hiện đại