Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật quốc tế hiện đại-ThS. Nguyễn Hùng Cường

0
409

Tóm tắt:

Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơ bản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục địa nói chung. Bài viết tập trung phân tích nội dung của nguyên tắc công bằng trong tiến trình phát triển của luật biển quốc tế, thực tiễn của việc áp dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển tại các thiết chế tài phán quốc tế và từ đó đưa ra kiến nghị và đề xuất đối với việc vận dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa Việt Nam

-Tác giả Nguyễn Hùng Cường-