Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN “Quy định của pháp luật Việt Nam về quy chế pháp lý của các vùng biển so với Công ước Luật biển 1982” (CB.04.21)

0
903
I. Thông tin về Đề tài
1. Tên Đề tài: Quy định của pháp luật Việt Nam về quy chế pháp lý của các vùng biển so với Công ước Luật biển 1982
Mã số: CB.04.21
2. Chủ trì Đề tài: ThS. Nguyễn Văn Nghĩa
3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế
4. Thời gian thực hiện: 2005

II. Mục đích và phạm vi nghiên cứu của Đề tài
1. Mục đích nghiên cứu của Đề tài
Trên cơ sở phân tích, đánh giá, rà soát và hệ thống hoá lại các văn bản pháp luật Việt Nam trong tương quan so sánh với các quy định của Công ước Luật biển 1982 về quy chế pháp lý của các vùng biển, từ đó chỉ ra những điểm bất cập cơ bản giữa chúng nhằm:
– Đề xuất phương hướng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về biển;
– Cung cấp hệ thống những luận chứng, luận cứ pháp lý về quy chế pháp lý các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982 làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các cấp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế đất nước nói chung và chính sách biển nói riêng, các Trung tâm, các Viện nghiên cứu trực tiếp hoặc có liên quan đến lĩnh vực biển, hàng hải. Ngoài ra, nó còn là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên tại các trường đại học có liên quan đến lĩnh vực luật biển;
– Chỉ ra những quy định của Công ước Luật biển 1982 bất lợi hoặc có lợi cho Việt Nam để từ đó hoặc chúng ta có những vận dụng linh hoạt Công ước hoặc chúng ta kế thừa, chuyển hoá vào trong luật quốc gia, cụ thể là bổ sung cho dự thảo Luật về các vùng biển đang được lấy ý kiến xây dựng trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới.
2. Phạm vi nghiên cứu của Đề tài
Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về quy chế pháp lý các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và các vấn đề pháp lý của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong tương quan so sánh với các quy định tương ứng của Công ước Luật biển 1982. Từ đó, chỉ ra những điểm bất cập của pháp luật Việt Nam về biển bói chung và về quy chế pháp lý các vùng biển, đảo nói riêng đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện.