Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN “Quy chế pháp lý của khu vực biên giới quốc gia trên biển” (CB.04.23)

0
755
I. Thông tin về Đề tài
1. Tên Đề tài: Quy chế pháp lý của khu vực biên giới quốc gia trên biển
Mã số: CB.04.23
2. Chủ trì Đề tài: ThS. NguyễnTiến Vinh
3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế
4. Thời gian thực hiện: 2005

II. Mục đích và phạm vi nghiên cứu của Đề tài
1. Mục đích nghiên cứu của Đề tài
Trong lĩnh vực luật biển nói chung, trong lĩnh vực quy chế pháp lý các vùng biển nói riêng, ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, chưa có một công trình nào nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận và thực định về khu vực biên giới trên biển. Các công trình, bài viết ở Việt Nam về biển hoặc đề cập đến biển dưới góc độ pháp lý với các vùng biển nội thuỷ, lãnh hỉa, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, hoặc đề cập đến quản lý biển ven bờ (dải ven bờ) từ góc độ kinh tế, xã hội, môi trường.Do chế định khu vực biên giới biển là một chế định tương đối mới ở Việt Nam nên đến hiện nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào về vấn đề này.
Đề tài có mục đích làm rõ những nội dung có tính chất lý luận và nội dung pháp lý của khu vực biên giới quốc gia trên biển, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện và thực thi có hiệu quả pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
2. Phạm vi nghiên cứu của Đề tài
Đề tài giới hạn ở các vấn đề:
– Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý quốc tế, quốc gia của khu vực biên giới trên biển;
– Nội dung các quy định pháp luật Việt Nam hình thành nên quy chế pháp lý của khu vực biên giới trên biển. Trong khuôn khổ của một đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, đề tài tập trung nghiên cứu quy chế pháp lý đối với hoạt động của người, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài trong khu vực biên giới trên biển.
– Lý giải và đề xuất các biện pháp để xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về khu vực biên giới biển.