Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc với cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển – PGS.TS Nguyễn Bá Diến, ThS. Nguyễn Hùng Cường

0
487

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tắc, quy định và nội dung của Công ước Luật Biển năm 1982 về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển, bài viết đã đánh giá tính khả thi của việc sử  dụng cơ chế này trong tranh chấp biển Đông. Bài viết đã phân tích cơ cấu tổ chức, thẩm quyền xét  xử…, cũng như các quy tắc tố tụng và luật áp dụng đối với từng cơ quan giải quyết tranh chấp được  quy định trong Công ước; từ đó đề xuất giải pháp sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công  ước Luật Biển năm 1982 trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông hiện nay.