Bàn thêm về tính trái pháp luật quốc tế trong chính sách, pháp luật biển của Trung Quốc – nhìn từ góc độ các nguyên tắc cơ bản và Công uớc Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp quốc

Bài viết trình bày khái quát và đặc điểm của chính sách, pháp luật biển Trung Quốc. Từ đó, bài viết đi đến kết luận rằng: Nội dung xuyên suốt trong chính sách, pháp luật biển của Trung Quốc là tư tưởng bá quyền và chủ nghĩa “Đại Hán”, thể hiện tham vọng bành trướng trên biển; mặc dù đã sử dụng nhiều xảo thuật nhưng vẫn không thể che đậy tính trái pháp luật quốc tế cũng như sự vô trách nhiệm của quốc gia này trước cộng đồng quốc tế.

0
428