Viện trưởng – Tiến sĩ Nguyễn Hùng Cường tham gia các hoạt động trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ (từ ngày 09/9/2022 đến 02/10/2022)

0
40
Thăm Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Thăm căn cứ Hải quân Hoa Kỳ
Thăm Học viện Hàng hải Hoa Kỳ
Tham dự Hội nghị thường niên Ban tổng hợp Luật Kinh doanh của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ