Ngày 22/8/2020, Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo ký Bản ghi nhớ về hợp tác (MOU) với Quỹ Biển quốc gia Ấn Độ. Bản ghi nhớ về hợp tác này đã được ghi nhận trong Tuyên bố chung được ký kết bởi Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

0
482

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32912/17th_IndiaVietnam_Joint_Commission_Meeting