Về bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 14/9/1958 và vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Bá Diến

0
524

Tóm tắt. Dựa trên cơ sở của quan hệ lịch sử Việt Nam – Trung Quốc và các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế, đặc biệt dựa trên nguyên tắc Estopel, bài viết đã đưa ra các luận cứ khoa học bắc bỏ những luận điểm sai trái của phía Trung Quốc và cho rằng, bức thư ngày 14 tháng 9 năm 1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng không phải là sự từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà hoàn toàn chỉ là sự thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị với nhân dân Trung Quốc vào thời điểm lịch sử lúc bấy giờ: Mỹ đe dọa tấn công Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và quan hệ đồng minh chiến lược Việt Nam – Trung Quốc. Vì vậy, việc lợi dụng bức thư của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nhằm biện minh cho những tham vọng chủ quyền của nước ngoài đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhất định sẽ bị phá sản dưới ánh sáng của luật pháp và công luận quốc tế.