Trao đổi của GS.TS.LS.Nguyễn Bá Diến với Báo Phụ nữ (08/2020): Trên Biển Đông, chính nghĩa thuộc về Việt Nam: Thế giới đã thức tỉnh trước những chiêu trò trên thực địa ở Biển Đông của Trung Quốc

0
404

https://www.phunuonline.com.vn/tren-bien-dong-chinh-nghia-thuoc-ve-viet-nam-a1416039.html