Tổng quan về chính sách, pháp luật biển Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Bá Diến

0
636

Tóm tắt. Có thể thấy rằng, trải qua thời gian dài, với những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, chính sách, pháp luật quốc gia về biển của Việt Nam đã dần được định hình và từng bước hoàn hiện nhằm phúc đáp chiến lược phát triển mạnh mẽ hướng ra biển, kết hợp chiến lược phát triển kinh tế biển với chiến lược bảo vệ quốc phòng, an ninh trên biển.