Tổng quan pháp luật Việt Nam về phòng, chống ô nhiễm dầu ở các vùng biển – PGS.TS. Nguyễn Bá Diến

0
854

Tóm tắt. Ô nhiễm biển do dầu và vấn đề phòng, chống ô nhiễm do dầu gây ra ở các vùng biển đã và đang là vấn đề lý luận và thực tiễn khá bức xúc ở Việt Nam hiện nay. Để góp phần làm sáng tỏ một số nội dung tổng quan pháp luật Việt Nam về phòng, chống ô nhiễm do dầu gây ra ở các vùng biển, tác giả bài viết đã phác họa một số nét chính về bức tranh ô nhiễm biển do dầu ở Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời hệ thống hóa và phân tích hệ thống các văn bản pháp luật chung vàvăn bản pháp luật chuyên ngành từ Trung ương tới địa phương quy định về phòng, chống ô nhiễm biển do dầu; từ đó, đưa ra một số đánh giá bước đầu về hệ thống pháp luật về phòng, chống ô nhiễm dầu của Việt Nam. Trên cơ sở những nội dung đã phân tích, bài viết cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống qui phạm pháp luật Việt Nam về phòng ngừa, xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầu – trong đó có việc xây dựng một “Nghị định phòng, chống ô nhiễm do dầu” với ý nghĩa là văn bản pháp luật chuyên biệt và thống nhất về phòng, chống ô nhiễm dầu, đồng thời với việc xúc tiến để tham gia các điều ước quốc tế quan trọng khác về ô nhiễm dầu và sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan nhằm đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn chung về ô nhiễm môi trường theo thông lệ quốc tế, có tính đến hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam.