Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ và Bản ghi nhớ hợp tác của Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo với Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ.

0
553

https://thediplomat.com/2020/08/india-vietnam-relations-strong-and-getting-stronger