Ngày 08.10.2022, Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo đã tổ chức thành công hội thảo khoa học: “THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC BIỂN CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC ĐIỂN HÌNH: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM”, với sự tham gia và đóng góp ý kiến của các Chuyên gia, các Nhà khoa học về dự hội thảo.

0
40