Khai thác chung nghề cá châu Phi – Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Bá Diến & ThS. Nguyễn Hùng Cường

0
808

Tóm tắt. Khai thác chung đã trở thành thực tiễn phổ biến trên thế giới từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở khắp các châu lục. Theo các nghiên cứu lý luận và trên thực tiễn ở một số vùng biển, khai thác chung thường diễn ra nơi vùng biển chồng lấn và được sử dụng như một biện pháp hoà bình để giải quyết các xung đột. Tuy nhiên khi nghiên cứu các thoả thuận khai thác chung nghề cá ở châu Phi, chúng ta sẽ có một cách hiểu rộng hơn về vấn đề này. Thực tế là, khai thác chung nghề cá châu Phi diễn ra ngay cả ở những vùng biển không chồng lấn, không có tranh chấp và dường như có giá trị về mặt hợp tác hơn. Với việc phân tích, đánh giá các hiệp định này, tác giả bài viết hi vọng sẽ đưa ra cách nhìn nhận mới hơn, đầy đủ hơn về khai thác chung theo nghĩa rộng của “joint development” (cùng phát triển), từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong hoạt động hợp tác nghề cá với các nước trong khu vực.