Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024

Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ và Bản ghi nhớ hợp tác của...

0
https://thediplomat.com/2020/08/india-vietnam-relations-strong-and-getting-stronger

Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo ký Bản ghi nhớ về...

0
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ky-hop-lan-thu-17-uy-ban-hon-hop-viet-nam-an-do-614323/

Ngày 22/8/2020, Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo ký Bản ghi...

0
https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32912/17th_IndiaVietnam_Joint_Commission_Meeting

Hoạt động hợp tác

0
I- Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo đã thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức trong nước và...

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Luật biển và Hàng hải...

0
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế và Viện Quốc tế Pháp ngữ Sáng ngày 11/01/2018,...

Hoạt động hợp tác

0
I- Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo đã thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức trong nước và...

Bài mới