GS.TS. Nguyễn Bá Diến – Chủ tịch Hội đồng Viện tham dự Hội thảo quốc tế: “Khung pháp lý quốc tế và Việt Nam về khai thác thủy sản bền vững và có trách nhiệm”; Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022.

0
92