Ban lãnh đạo Viện trao đổi, hợp tác cùng GS.TS. Pankaj K Jha (Ấn Độ), tháng 01/2020.

0
915