Đề tài NCKH trọng điểm cấp Nhà nước thuộc chương trình KC.09/11-15 giai đoạn 2011 – 2015

0
552

Viện NCKH Biển và Hải đảo đang chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm Cấp Nhà nước thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 “Nghiên cứu khoa học Công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”