Khai thác chung nghề cá châu Phi – Một số kinh nghiệm đối với...

Tóm tắt. Khai thác chung đã trở thành thực tiễn phổ biến trên thế giới từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước và...

Tổng quan pháp luật Việt Nam về phòng, chống ô nhiễm dầu ở các...

Tóm tắt. Ô nhiễm biển do dầu và vấn đề phòng, chống ô nhiễm do dầu gây ra ở các vùng biển đã và đang...

Xác định biên giới trên biển và khu vực biên giới biển của Việt...

Bài viết phân tích và bình luận về quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề xác định biên giới và khu...

Về bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 14/9/1958 và vấn đề...

Tóm tắt. Dựa trên cơ sở của quan hệ lịch sử Việt Nam - Trung Quốc và các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc...

Xây dựng pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì...

Tóm tắt. Cách đây 50 năm, ngày 04 tháng 10 năm 1957, sự kiện Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik (vệ tinh nhân...

Pháp luật Việt Nam về phân vùng, quản lý tổng hợp vùng ven bờ...

Tóm tắt. Bài viết này đề cập một tổng quan về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay liên quan đến việc...

Về việc ký kết hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ...

Tóm tắt. Với sự ra đời của Công ước Luật biển 1982, các quốc gia ven biển được phép mở rộng vùng đặc quyền kinh...

Bài mới